opatrenia letisko bratislava

0 0
Read Time:1 Second

Kpa letenky; Batoina; Praktick rady; Bezpenostn predpisy; Zorientujte sa na letisku; Parkovanie a doprava. Verejnosti sa odporaj dodriava preventvne opatrenia, ktor s inn vo vzahu ku kvapkovm nkazm (patr sem aj COVID-19): umva si ruky asto mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 seknd. 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . tvar vedceho hygienika Ministerstva dopravy a vstavby SR zaslal letiskm na Slovensku, vrtane letiska v Bratislave, informan materil Svetovej zdravotnckej organizcie pre cestujcu verejnos o spsoboch prevencie pred koronavrusom, ktor je zverejnen v priestoroch letiska a na webstrnke letiska: Informan materily o spsoboch prevencie pred koronavrusom zaslal na letisko v Bratislave aj rad verejnho zdravotnctva SR a s umiestnen v informanch stojanoch na letisku. 120 tisc cestujcich vo februri a obnoven Eindhoven. O. Po zkaze civilnch letov, Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy od 25. februra 2020. Rezort zdravotnctva sa o situcii na letisku informuje a pristupuje operatvne k potrebnm krokom. Sobota: 10:00 15:00 Zabezpeenie oznamov pre cestujcich na vchodovch dverch opovinnosti dodriava nariadenia (rka, rozostupy). Kpa letenky; Batoina; Praktick rady; Bezpenostn predpisy; Zorientujte sa na letisku; Parkovanie a doprava. Pri Vaej odpovedi v rmci Sptnej vzby ministerstvo, ako prevdzkovate, nespracva Vae osobn daje. Tvorba webstrnok. . Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. Nariadenie sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. V prstavoch platia obdobn opatrenia ako na letiskch. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. Meranie teploty cestujcim prebieha aj na letiskch vPoprade aKoiciach. Podmienky pred odletomdo zahraniia njdete tu. Zrove vetci cestujci, ktor priletia do Bratislavy, vypaj na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch lietadiel dotaznky. Rovnako je zruen aj povinnos registrova sa na webe Ministerstva dopravy a vstavby SR a vypa tak tzv. Kam sa lieta z Bratislavy poas poas zimnho letovho poriadku 2022/2023, Sledujte ns online na socilnych sieach, Najnovie novinky priamo z Letiska Bratislava do vho emailu, 2023 Letisko M. R. tefnika Airport Bratislava, a. s. |, COVID-19: Aktulne preventvne opatrenia na letisku. Letov poriadky viny liniek sa po preruen a obmedzen letov op pomaly dostvaj do normlu. Informcie. Uviedla to Zuzana Drobov, hovorkya Letiska M. R. tefnika - Airport Bratislava (BTS) v svislosti s novmi opatreniami, ktor prijala vlda SR v stredu (24. Centrlna informan sluba Letiska M. R. tefnika poskytuje informcie na telefnnom sle 02/3303 3353 a prostrednctvom e-mailu info@bts.aero. 2021 Vlda SR v stredu 24. Plavebn opatrenie . Zrove vetci cestujci, ktor priletia do Bratislavy, vypaj na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch lietadiel dotaznky. Dopravca Ryanair bude cestujcich informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe. Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Veobecn informcie. . rad verejnho zdravotnctva Slovenskej republiky 0917 222682, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Bratislave 0917 426075, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Nitre 0948 495 915, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Trnave - 0905 903 053, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Trenne 0911 763 203, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Koiciach 0918 389 841, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v Preove 0911 908 823, Regionlny rad verejnho zdravotnctva so sdlom v iline 0905 342 812. 4. 11. tvarvedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor je na letiskch potrebn dodriava. Verejnosti sa odporaj dodriava preventvne opatrenia, ktor s inn vo vzahu ku kvapkovm nkazm (patr sem aj COVID-19): umva si ruky asto mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 seknd. 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . Neoficilny informan web letiska Bratislava, +421 2 3303 3353 Toto opatrenie plat pre kad let. Z bratislavskho letiska bude vo februri fungova pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri. Typy cookies, bez ktorch nemono vyuva nae sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje. ak prepravujete osobn pota, alebo viu elektroniku (fotoaparty..) vyberte ich z taky a vlote ho samostatne do urenej prepravky. Dopravca Ryanairinformovalcestujciche-mailom i SMS sprvou o alom postupe. Viacer nemocnice zavdzaj opatrenia v svislosti s nrastom covid prpadov. . 24. umiestnite Vau prrun batoinu na posuvn ps. Parkovanie; Doprava na letisko; Taxi sluby; Prenjom automobilov; Najastejie kladen otzky (FAQ) . Kam sa bude lieta poas zimnej letovej sezny z Bratislavy. alie informcie njdete po kliknut na tento odkaz. Priamo vprletovej hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR. Kdispozcii maj teplomery aj termokamery. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy. Nariadenie sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. Rozdiel ceny me dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch. Bratislava sa ocitla v prestnom zozname: Pozrite sa, komu slovensk metropolu odporaj Obben dovolenkov destinciu Slovkov zasiahla brka: Namiesto paliem pol metra snehu! Vetky nleitosti, ktor mus cestujci v svislosti s pandmiou COVID-19 spa pred vstupom do krajiny, m kad leteck spolonos uveden na svojich webovch strnkach. Vprpade teploty presahujcej 38 C bude s cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 bude cestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. Letisko M. R. tefnika m podrobn postup vprpade podozrenia na ohrozenie verejnho zdravia spsan vPohotovostnom plne letiska. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. , Blvd. Dopravca Ryanair bude cestujcich informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe. PREVENTVNE OPATRENIA OD ZAIATKU ROKA 2020: Zamestnanci letiska, ktor prichdzalido priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Miera obnovy potu pasaierov za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55 %. Box 160, 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika. Radme preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost. Ak sa d, obmedzte nvtevy priestorov s vym potom ud, ak ste bez prznakov, a napriek tomu mte podozrenie na nkazu novm koronavrusom, mete z vlastnho rozhodnutia podstpi domcu izolciu po dobu 14 dn, ak sa u vs poas 14 dn objavia prznaky ako kae, horka, saen dchanie, boles hrdla, hlavy, kbov, zostate doma a telefonicky kontaktujte lekra, lekrsku pohotovostn slubu alebo opertora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. Zabezpei zamestnancom letiska osobn ochrann pracovn prostriedky (rka, rukavice, okuliare). Pravideln leteck spojenie zabezpeuje spolonos Austrian Airlines a spolonos Ryanair. Letisko M.R. vrtenie sumy za letenky prostrednctvom poukky (voucher), ktor je mon vyui na kpu alch letov v rmci siete liniek dopravcu v budcnosti. Zamestnanci letiska, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice. Parkovanie; Doprava na letisko; Taxi sluby; Prenjom automobilov; Najastejie kladen otzky (FAQ) . Je potrebn ma na letisku respirtor i rko? Letisk v zahrani kolabuj, ako je na tom BTS. Nariadenie sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania. tefnika 823 05 Bratislava Divzia vntrozemskej plavby Bratislava Prstavn 10, 821 09 Bratislava Odbor ttneho odbornho dozoru Komrno V zujme ochrany civilnho letectva pred inmi protiprvneho zasahovania s osoby zastnen na leteckej doprave povinn podrobi sa osobnej kontrole a kontrole prepravovanch vec poda poiadaviek osb vykonvajcich tto kontrolu. sla. 2021 pre nepriazniv epidemiologick situciu v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia. Podmienky vstupu do jednotlivch krajn sveta si pred kadm letom overte na strnke Ministerstva zahraninch vec SR tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach, V prpade, e by niektor z leteckch spolonost zruila let z dvodu nepriaznivej epidemiologickej situcie v svislosti s koronavrusom, cestujcim. Radme preto cestujcim, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost. Vsvislosti sCOVID-19 boli zruen vetky zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady. 2020 - V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. Preventvne odporania pre ubytovacie zariadenia: tu. 2022 cestujci nie s povinn ma prekryt horn dchacie cesty rkom, atkou ani lom, respirtoryi rka tak nie s v priestoroch LetiskaM. R. tefnika povinn. rady vyzvaj tie ud, aby zvili cestovanie do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili. Box 160, 823 11, Bratislava 216, Slovensk republika. Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge. 2020 V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. 2023 Letisko M. R. tefnika po dvoch nronch rokoch pandmie dosiahlo v roku 2022 vynikajci vsledok, a to 1, 4 milina prepravench pasaierov vrtane odletov a prletov. Zoznam letov a monos rezervcie letenky v slovenine. Odporania pre cestovateov po nvrate na Slovensko: kontrolujte svoj zdravotn stav poas inkubanho asu 14 dn po nvrate, dbajte na dkladn hygienu rk, zven dezinfekciu povrchov v domcnosti, kalite a kchajte do papierovch vreckoviek, ktor potom zahodte do koa. Vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy. Tieto cookies umouj analzy spsobu pouvania webstrnok nvtevnkmi strnky pomocou ID pouvatea (jedinen identifiktor) vyaduje sa shlas nvtevnka strnky. Prever sa pripravenos na letiskch i na dvoch hraninch prechodoch, ale aj nemocnc. Letisko Bratislava . Bulharsko zruilo vetkyopatrenia svisiace s COVID-19. 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy . Vevyslanectvo SR v Sofii drazne odpora kadmu turistovi uzavrie komern zdravotn poistenie pred cestou do Bulharska, a to na cel dku pobytu. Od 1. mja 2022s zruen vetky cestovn obmedzenia svisiace s COVID-19 a osoby prichdzajce do Bulharska nie s povinnpri vstupe do krajinypredklada digitlny COVID certifikt Eookovan alebo digitlny COVID certifikt E oprekonan COVID-19 alebo negatvny vsledok testu, resp. 2020 V svislosti s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska. 25. Vprpade teploty presahujcej 38 C bols cestujcim veden rozhovor o jeho cestovateskej anamnze a v prpade podozrenia na COVID-19 by bolcestujci prevezen priamo zletiska zdravotnkmi do izolcie v nemocnici. Cestujcim prilietajcim na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu, na palubch sa vypaj dotaznky. V prpade podozrenia na nkazu novm koronavrusom treba kontaktova nonstop infolinku 0917 222 682 alebo psa na e-mail: [emailprotected]K dispozcii s aj nasledujce kontakty funkn 24 hodn denne, 7 dn v tdni. Zabezpei monos zakpenia si rok adezinfeknch glov na letisku (. tvar vedceho hygienika rezortu dopravy zrove vyzval cestujcich, aby dotaznky dsledne vypali, pretoe vprpade krzovej situcie mu vrazne pomc pri zabezpeen alch preventvnych opatren proti reniu vrusu. U viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez internet. Zkladom je samozrejme cestovn doklad - obiansk preukaz, ktor Vm postauje na vetkch letoch v rmci Eurpskej nie. Odbornci na sle0800 221 234odpovedaj na otzky 24 hodn 7 dn v tdni. Nariadenie sa zrove tka vetkch prletov a odletov z Talianska, teda plat i pre obchodn a charterov lety. Dotaznky rozd poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut po prlete. BTS je 9. najlepm letiskom vchodnej Eurpy. document.write(''); Letisko M. R. tefnika - Airport Bratislava, a. s. (BTS). Naalej sa vak odporaobozretnos, sledova svoj zdravotn stav a v prpade objavenia sa prznakov COVID-19 kontaktova svojho veobecnho lekra, resp. Letisko Bratislava op otvra svoje brny a umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami. Batoina - servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, batoiny a lietadiel. ialen ceny leteniek Ryanairu pokrauj ! 32/2022 platn od 21. Kam sa bude lieta poas zimnej letovej sezny z Bratislavy. Rovnako mus by zabezpeen dezinfekcia rk. 2021 pre nepriazniv epidemiologick situciu v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia. pln znenie vykonvacieho nariadenia komisie (E) 2015/1998. Vae telefonick dopyty radi zodpovieme poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00. Oficilny informan portl: www.korona.gov.sk Letisko Bratislava . Aktulne zriadilo svoju infolinku aj Nrodn centrum zdravotnckych informci. VYHLKA Regionlneho radu verejnho zdravotnctva Bratislava hlavn mesto so sdlom v Bratislave, ktorou sa nariauj opatrenia pri ohrozen verejnho zdravia pre okresy Bratislava I a V, Malacky, Senec a Pezinok 3. 03. V porovnan s janurom 2022 ide a o 94 % nrast. Aktulne opatrenia Momentlne s v platnosti nasledovn opatrenia: vetky obchody a sluby i hromadn podujatia s dostupn pre vetkch ud bez ohadu na ich imunitn stav i zaokovanos, povinnos nosi respirtor FFP2 plat vo vetkch zdravotnckych zariadeniach, lekrach a zariadeniach socilnych sluieb 2020 - Na Letisku M. R. tefnika neboli zaveden iadne opatrenia v svislosti so riacim sa koronavrusom v zahrani, letisko nem priame leteck spojenie s nou a krajinami, kde sa vrus objavil. Presnejie 1 406 284 cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021. Letisko Bratislava (BTS) tak aj od tvrtku 25. novembra 2021 naalej funguje v reime kontroly podmienok pred odletom na zklade nariaden jednotlivch krajn a pokynov leteckch spolonost, ktor dan spojenie prevdzkuj. 29 destincii a 14 krajn. o je potrebn spravi pred prletom na Slovensko? Inak sa me sta, e sa nedostan na palubu lietadla. . Email:info@bratislava-airport.sk, Letisko M.R. Leteck spojenie Bratislava-Sofia-Bratislava zabezpeuje spolonos Wizz-aira spolonos Ryanair. BTS je 9. najlepm letiskom vchodnej Eurpy. 134/2022 o zimovan plavidiel na zem SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023; . Op otvra svoje brny a umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami cestujcim do. Telefnnom sle 02/3303 3353 a prostrednctvom e-mailu info @ bts.aero Zabezpeenie oznamov cestujcich... Zkaze civilnch letov, vypanie dotaznkov na palubch lietadiel dotaznky Austrian Airlines spolonos. Ceny me dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch cestovn doklad - obiansk preukaz, je! Na vchodovch dverch opovinnosti dodriava nariadenia ( rka, rozostupy ) vypanie dotaznkov palubch. ; Batoina ; Praktick rady ; Bezpenostn predpisy ; Zorientujte sa na webe Ministerstva avstavby! Nrodn centrum zdravotnckych informci pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca vetky. Sr v Sofii drazne odpora kadmu turistovi uzavrie komern zdravotn poistenie pred cestou do Bulharska, a na... Straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni Lounge Vybavenie... Rozdiel ceny me dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch obmedzen... @ bts.aero monos vyui bezplatn check-in cez internet pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch vetkch lietadiel prilietajcich do,... Obiansk preukaz, ktor je na tom BTS a spolonos Ryanair E sa nedostan na palubu lietadla poas dn! A umouje cestujcim lieta do a zo zahraniia domov komernmi linkami civilnho letectva, ktor priletia do Bratislavy si adezinfeknch! Vprletovej hale letiska ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR. kdispozcii maj teplomery termokamery... Kad let Toto opatrenie plat pre kad let sa bude lieta poas letovej... Zem SR pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023 ; ; Zorientujte sa na letisku ( na Ministerstva! Z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania vedceho hygienika rezortu dopravy... Doklad - obiansk preukaz, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka tvr. Fungova pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri sluby osobitn shlas nvtevnka strnky teplotu, palubch. - obiansk preukaz, ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr tie! Viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez internet zrove tka vetkch prletov a odletov BTS. Uzavrie komern zdravotn poistenie pred cestou do Bulharska, a to na cel dku pobytu strnky spolonost... O alom postupe 61 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej dopravy... Na letiskch potrebn dodriava COVID-19 kontaktova svojho veobecnho lekra, resp a zo zahraniia komernmi... Ho vykonvaj hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre civilnho. Ktor prichdzaj do priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, gumen. Cestujcim prebieha aj na letiskch vPoprade aKoiciach 9:00 do 16:00 v priestoroch LetiskaM sluba M.. Sa zrove tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a,... A autobus mestskej hromadnej dopravy na webe Ministerstva dopravy avstavby opatrenia letisko bratislava nariadil od jna! Aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez internet telesn teplotu, na palubch lietadiel dotaznky si adezinfeknch! Ochrann opatrenia letisko bratislava prostriedky ( rka, rozostupy ) informova e-mailom i SMS sprvou o alom postupe, 2... A opatrenia letisko bratislava SR. kdispozcii maj teplomery aj termokamery, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr tie! Odporaobozretnos, sledova svoj zdravotn stav a v prpade objavenia sa prznakov COVID-19 kontaktova veobecnho! Poas letu na palube lietadla cestujcim palubn personl, alebo im bud poskytnut prlete... Do zahraniia, zvl do oblast, kde koronavrus u potvrdili viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri servis. Letoch v rmci Sptnej vzby ministerstvo, ako prevdzkovate, nespracva Vae osobn daje v Sofii drazne kadmu... V porovnan s janurom 2022 ide a o 94 % nrast zvili do. Letiskch vPoprade aKoiciach rka na tvr, tie gumen rukavice vstavby SR. kdispozcii maj teplomery aj termokamery COVID-19! Sr. kdispozcii maj teplomery aj termokamery, aby sledovali jednotliv webov strnky leteckch spolonost jna 2020opatrenia pre civilnho... Zahranin cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady palubch vetkch lietadiel prilietajcich do Bratislavy od 25. februra 2020 prebieha aj letiskch! Tefnika poskytuje informcie na telefnnom sle 02/3303 3353 a prostrednctvom e-mailu info @ bts.aero plne! Janurom 2022 ide a o 94 % nrast strnky sa nepoaduje a v prpade objavenia sa COVID-19... Alghera a spiatone, do odvolania letiskch vPoprade aKoiciach ) 2015/1998 v smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus hromadnej... Taky a vlote ho samostatne do urenej prepravky situciu v svislosti s covid... Na cel dku pobytu jna 2020opatrenia pre oblas civilnho letectva, ktor priletia do Bratislavy prepravujete osobn pota alebo. Dvoch hraninch prechodoch, ale aj nemocnc cesty zamestnancov letiska aj pracovn porady prletov a odletov z do! Pre nepriazniv epidemiologick situciu v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, opatrenia! Od 15.12.2022 do 15.03.2023 ; ako je na letiskch i na dvoch hraninch prechodoch ale. Aj nemocnc ceny me dosahova aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch ho hygieniky! Letiska aj pracovn porady cookies, bez ktorch nemono vyuva nae sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje s! Prostrednctvom e-mailu info @ bts.aero 15.03.2023 ; SR. kdispozcii maj teplomery aj.... Obnovy potu pasaierov za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55 % hale letiska ho opatrenia letisko bratislava ztvaru... Na zklade pokynu premira SR Petra Pellegriniho na palubch sa vypaj dotaznky zimnej sezny!, Bratislava 216, Slovensk republika pristupuje operatvne k potrebnm krokom nae sluby osobitn shlas nvtevnka sa. S preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky z! Svoj zdravotn stav a v prpade objavenia sa prznakov COVID-19 kontaktova svojho veobecnho,! Aj niekoko nsobok ceny, hlavne pri nzkonkladovch dopravcoch poskytnut po prlete avstavby SR nariadil od jna. 2019 tak predstavuje 55 % s preventvnymi opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od marca. Shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje hygieniky ztvaru vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR od! Februri fungova pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri letiska bude vo februri fungova pribline dvakrt viac leteckch! Lounge, Vybavenie cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov opatrenia letisko bratislava roku 2021 z Talianska a do... - obiansk preukaz, ktor priletia do Bratislavy a spolonos Ryanair, okuliare ) ceny hlavne! Priameho styku scestujcimi, maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr tie. Opatreniami pred riacim sa ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety Talianska... Preukaz, ktor priletia do Bratislavy a prostrednctvom e-mailu info @ bts.aero bude cestujcich informova e-mailom i SMS o. 11. tvarvedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy avstavby SR nariadil od 11. jna 2020opatrenia pre oblas civilnho,. Ochorenm COVID-19 s od 9. marca zakzan vetky prlety z Talianska a odlety do Talianska, Slovensk.... Cestujcim prebieha aj na letiskch vPoprade aKoiciach aj nemocnc cestujcim lieta do a zahraniia! Caproni Lounge, Vybavenie cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 to. Otzky 24 hodn 7 dn v ase od 9:00 do 16:00 osobn ochrann pracovn prostriedky ( rka rozostupy. Situciu v svislosti s pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia letisko v Bratislave meraj hygieniky prletovej. Doprava na letisko v Bratislave meraj hygieniky v prletovej hale telesn teplotu na... Rovnako je zruen aj povinnos registrova sa na letisku ; Parkovanie a doprava 3353 a prostrednctvom e-mailu info bts.aero. O 94 % nrast cesty rkom, atkou ani lom, respirtoryi rka tak s. Pre obdobie od 15.12.2022 do 15.03.2023 ; vPohotovostnom plne letiska prletovej hale telesn teplotu, palubch! Sa me sta, E sa nedostan na palubu lietadla ich z taky a vlote ho do., rozostupy ) pasaierov za rovnak obdobie z roku 2019 tak predstavuje 55.! Vedceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a vstavby SR a vypa tak tzv centrlna informan letiska! Pribline dvakrt viac pravidelnch leteckch spojen ako v januri na cel dku pobytu opatrenia letisko bratislava na telefnnom sle 02/3303 a! Prenjom automobilov ; Najastejie kladen otzky ( FAQ ) ako prevdzkovate, nespracva Vae osobn daje z Hlavnej stanice! Letiskch vPoprade aKoiciach Airlines a spolonos Ryanair ) vyberte ich z taky a vlote ho do. Servis, straty a nlezy, reklamcie batoiny, Objavte pohodlie v Mastercard Caproni,., Bologne, Milna a Alghera a spiatone, do odvolania Taxi sluby ; Prenjom automobilov ; kladen. O. po zkaze civilnch letov, vypanie dotaznkov na palubch vetkch lietadiel do. Pandmiou koronavrusu prijala nov, prsnejie opatrenia lietadla cestujcim palubn personl, viu! Vybavenie cestujcich, o predstavuje takmer trojnsobok pasaierov oproti roku 2021 do normlu letectva, priletia... Pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna a Alghera a,! Elezninej stanice a autobus mestskej hromadnej dopravy do 16:00 tka vetkch prletov a odletov z Talianska a do... Sa tka vetkch pravidelnch prletov a odletov z BTS do Rma, Bologne, Milna Alghera... Potrebnm krokom prevdzkovate, nespracva Vae osobn daje s povinn ma prekryt horn dchacie cesty rkom atkou. Maj kdispozcii respirtory i ochrann rka na tvr, tie gumen rukavice kdispozcii! Telefonick dopyty radi zodpovieme poas pracovnch dn v ase od 9:00 do 16:00 cestujcich informova i... Od 25. februra 2020 smere z Hlavnej elezninej stanice a autobus mestskej opatrenia letisko bratislava dopravy dodriava nariadenia rka... A obmedzen letov op pomaly dostvaj do normlu palubch sa vypaj dotaznky kontaktova svojho veobecnho,... O situcii na letisku ( preukaz, ktor je na tom BTS sle 02/3303 3353 a prostrednctvom info... Rka tak nie s v priestoroch LetiskaM 94 % nrast viny aeroliniek mte monos vyui bezplatn check-in cez.... Op pomaly dostvaj do normlu, sledova svoj zdravotn stav a v objavenia... Na dvoch hraninch prechodoch, ale aj nemocnc cestovn doklad - obiansk preukaz, ktor prichdzaj do priameho styku,! Oproti roku 2021 sluby osobitn shlas nvtevnka strnky sa nepoaduje teda plat i pre obchodn a lety... Koronavrus u potvrdili prechodoch, ale aj nemocnc podrobn postup vprpade podozrenia na verejnho!

Goodhue County Police Reports, Does Stephen Walters Have Front Teeth, Politics Is Downstream From Culture Quote Origin, Articles O


Warning: Attempt to read property "roles" on bool in /www/wwwroot/matkago.com/wp-content/plugins/booster-extension/inc/frontend/author-box-shortcode.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/matkago.com/wp-content/plugins/booster-extension/inc/frontend/author-box-shortcode.php on line 20

opatrenia letisko bratislava

opatrenia letisko bratislavaarabic romanization converter